O Stowarzyszeniu

DOLNOŚLĄSKIE MEDIA LOKALNE

Stowarzyszenie Dolnośląskie Media Lokalne powstało w 2016 roku. Skupia wokół siebie kilkanaście gazet z Dolnego  Śląska. To prywatni wydawcy gazet płatnych i bezpłatnych, którzy swoim zasięgiem obejmują większość gmin i powiatów z Dolnego Śląska. Celem stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń, wsparcie w projektach ogólnopolskich oraz pomoc w pozyskiwaniu klientów biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i wszystkich zainteresowanych skuteczną reklamą w mediach lokalnych. Stowarzyszenie ułatwia kontakt z reklamodawcą zainteresowanym dotarciem do mieszkańców na terenie całego Dolnego Ślaska. Jesteśmy bowiem w 90 procentach miast powiatowych, gminach i najmniejszych miejscowościach w Regionie. Prezesem Stowarzyszenia Mediów Lokalnych jest Daniel Długosz, współwydawca Nowej Gazety Trzebnickiej

ZASIĘG

STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dolnośląskie Media Lokalne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji swoich celów.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest ul. Chrobrego 19/11; 55-200 Oława. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 2b; 55-100 Trzebnica.

5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest promocja Dolnego Śląska w oparciu o media lokalne, w szczególności:

a. Jego walorów turystycznych, rozwojowych, edukacyjnych,

b. Dolnośląskich podmiotów gospodarczych,

c. Przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych, proekologicznych oraz prozdrowotnych,

d. Kultury, rekreacji i sportu;

e. Integracja i wspieranie mediów lokalnych.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

2.1 Wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk

2.2 Działalność informacyjną i edukacyjną na zlecenie różnych instytucji

2.3 Organizację imprez targowo-promocyjnych

2.4 Organizowanie konkursów na:

a. najlepsze firmy,

b. najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze,

c. najbardziej gospodarne gminy,

d. największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska,

2.5 Organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych.

2.6 Współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska,

2.7 Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji,

2.8 Prowadzenie działalności na rzecz wymiany kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, oświatowej, w szczególności przez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, zawodów sportowych, obozów wypoczynkowych,

2.9 Współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,

2.10 Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi,

2.11 Udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.

2.12 Własny portal internetowy,

2.13 Szkolenia oraz warsztaty indywidualne, dotyczące finansów, marketingu i sprzedaży dla pracowników firm i instytucji działających na Dolnym Śląsku oraz osób bezrobotnych,

2.14 Inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej podmiotów działających na Dolnym Śląsku,

2.15 Działalność gospodarczą w celu zdobycia środków dla realizacji celów statutowych poprzez:

a. Działalność związana z reprezentowaniem mediów (73.12)

b. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

c. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),

d. Wydawanie gazet (58.13.Z)

e. Wydawanie książek (58.11.Z)

f. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

g. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

h. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.11.Z)

i. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

j. Działalność portali internetowych (63.12.Z)

k. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

l. Działalność wspomagającą edukację (85.60.Z),

m. Organizację imprez targowo-promocyjnych (82.30.Z),

2.16 Działalność informacyjną i edukacyjną na zlecenie różnych instytucji

2.17 Działalność na rzecz propagowania europejskich standardów przestrzegania praw człowieka oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli niezależnej prasy lokalnej w tym względzie,

2.18 Wymianę doświadczeń i informacji w zakresie społecznego komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej,

2.19 Pomoc organizacjom pozarządowym oraz organizację spotkań środowisk tych organizacji z terenu Polski i innych państw,

2.20 Pomoc stypendialną.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, z obywatelstwem polskim, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

14.1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

14.2. Wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

14.3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

14.4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków towarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd

7. Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

a) Zarząd składa się z 1 do 2 osób w tym prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

b) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

c) Do kompetencji Zarządu należą:

e) realizacja celów Stowarzyszenia,

f) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

g) sporządzanie planów pracy i budżetu,

h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,

j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

l) przyjmowanie i skreślanie członków.

11a. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w przypadku zarządu jednoosobowego jest Prezes Zarządu – jednoosobowo.

12. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

13. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

14. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.

15. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej,

d) z działalności gospodarczej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – {2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.